Biuro Rachunkowe TEMIDA
TEMIDA
Przejdź do treści
 
Klauzula informacyjna

Na podstawie art. 13 RODO, Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.Urz.UE.L 2016 Nr 119, str. 1). Informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Marzena Lazar - Odelga przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Lazar - Odelga Marzena Biuro Rachunkowe "TEMIDA"ul. Budowlanych 166, lok. 105, 43-100 Tychy, NIP: 646-200-42-54,  REGON: 277-613-297
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu wykonania umowy na obsługę księgową lub podjęcia działań na Pani/Pana żądanie przed jej zawarciem (podstawa prawna : art. 6 ust. 1 lit. b RODO), jak również w celu realizacji przez Administratora obowiązków wynikających z przepisów podatkowych i rachunkowych m. in. w celu wystawiania faktur, (podstawa prawna : art. 6 ust. 1 lit. c RODO)
 3. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą :
  - podmioty świadczące na rzec Administratora usługi informatyczne, prawnicze, hostingowe;
  - firmy pocztowe i kurierskie;
  - organy administracji publicznej, organy ścigania i organy wymiaru sprawiedliwości na ich żądanie, o ile obowiązek przekazania tych danych wynika z przepisów obowiązującego prawa.
 4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez czas wymagany przez przepisy prawa, w tym przepisy prawa podatkowego oraz z zakresu rachunkowości lub do końca okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń.
 5. Przysługuje Pani/Panu : prawo dostępu do danych osobowych oraz otrzymania ich kopii, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 6. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy na obsługę księgową. Jeżeli nie poda Pani/Pan swoich danych osobowych nie będzie możliwe wykonanie w/w umowy.
 7. Podane przez Panią/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania


 
Wróć do spisu treści